Privatlivs- og cookiepolitik

Introduktion

Visma FirstAgenda er ansvarlig for beskyttelsen af oplysninger, du giver os og overlader til vores behandling, i henhold til gældende lovgivning.

Det er vigtigt for os, at du føler dig tryg ved Visma FirstAgendas behandling af dine oplysninger. Vi gennemgår derfor, hvilke oplysninger Visma FirstAgenda indhenter eller modtager, samt hvad Visma FirstAgenda har ret til at gøre med disse oplysninger. Hvis du skulle få spørgsmål, så skriv til os. Vi er rare at snakke med og vil altid forsøge at hjælpe bedst muligt.

Det fremhæves, at denne privatlivspolitik alene omfatter vores behandling af persondata som dataansvarlig. Den regulerer derfor ikke vores behandling af persondata i vores kapacitet af databehandler på vegne af vores kunder som dataansvarlige. Denne behandling, inklusiv behandling af oplysninger om de bruger vores kunder har oprettet, vil være reguleret i vores abonnementsaftale med kunden, samt den databehandleraftale der er indgået med kunden. For denne behandling er det således vores kunder, der som dataansvarlige, har kontrol over vores behandling. Såfremt du som bruger af vores løsninger har spørgsmål til vores behandling af data, bedes du venligst kontakte den organisation, der har inviteret dig som bruger af vores løsning.

Baggrund

Hos Visma FirstAgenda bestræber vi os på at sikre, at dine oplysninger beskyttes bedst muligt, når du benytter dig af vores tilbud og tjenester. Din tryghed og tillid til Visma FirstAgenda er en vigtig del af vores forretning, og vi ser derfor med stor alvor på det. 

Visma FirstAgendas privatlivspolitik beskriver, hvordan vi på en ansvarlig og fortrolig måde behandler dine personoplysninger. Visma FirstAgenda behandler og eventuelt opbevare personoplysningerne med sikre tredjeparter, som enten er underlagt samme regler, eller som har samme standarder for behandlingssikkerhed som Visma FirstAgenda.

Sikkerhed

Visma FirstAgenda har specialister med dybdegående kendskab til både området for sikkerhed og sikker behandling af personoplysninger.

Visma FirstAgenda er indrettet med organisatoriske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger, der er passende og effektive til beskyttelse af alle oplysninger, som vi behandler. Det betyder, at Visma FirstAgenda har indrettet sig med foranstaltninger, der bl.a. beskytter dine oplysninger mod tab, manipulation og uberettiget adgang. Vi tilpasser løbende vores sikkerhedsforanstaltninger for at følge med den teknologiske udvikling.

Eventuelle spørgsmål om sikkerheden kan rettes til dataprivacy@firstagenda.com

Hvem har adgang til dine oplysninger?

Dine personoplysninger er strengt fortrolige. De videregives alene til tredjeparter, der med rimelighed og nødvendighed skønnes at skulle anvende dine data for at kunne sikre vores bedst mulige behandling af dine oplysninger.

Vi videregiver derudover kun dine personoplysninger til andre, hvis lovgivningen, kontraktforhold eller krav for at indgå kontrakt, tillader eller kræver det. 

Hvilke oplysninger indhentes og behandles?

Du præsenteres nu for et generelt billede af, hvilke oplysninger vi behandler:

  • Navn, mailadresse, telefonnummer, adresse, cookiedata (almindelige personoplysninger).
  • Hvis du afgiver andre personoplysninger frivilligt, vil vi også behandle disse oplysninger i relevant omfang. 
  • Hvis dine personoplysninger ikke er afgivet af dig selv, vil de altid hidrøre fra offentlig tilgængelige kilder.

Oplysningerne behandles kun i det omfang de er tilstrækkelige, relevante, og altid begrænset til, hvad der er nødvendigt i forhold til at kunne opfylde vores forpligtelser overfor dig i relation til din interaktion med os.

Behandlingsgrundlag

Vi behandler kun dine oplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder GDPR. Det betyder også, at vi skal have et lovligt grundlag for at behandle dine personoplysninger.

Således behandler vi dine oplysninger på følgende lovlige grundlag:

  • Såfremt vi har modtaget dit samtykke til behandling af dine personoplysninger til et eller flere specifikke behandlingsgrundlag,
  • Hvis behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, du har med os,
  • Hvis behandlingen er nødvendig for overholdelse af gældende lovgivning, eller
  • Hvis behandlingen er nødvendig for, at vi kan forfølge vores legitime interesser, i hvilket tilfælde du vil kunne anmode os om dokumentation for vores interesseafvejning.

Tredjeparts behandling

Vi gør brug af tredjeparter til behandling af dine oplysninger. Dette omfatter bl.a. eksterne og professionelle virksomheder, som leverandører og samarbejdspartnere, der hjælper os med levere og yde vores service bedst muligt, samt håndtere dine data.

Visma FirstAgenda behandler kun personoplysningerne med sikre tredjeparter, som enten er underlagt samme regler som os, eller som har valgt at følge tilsvarende regler for sikker behandling.

Overførelsen af dine oplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning og denne politik. Tredjepart må således ikke anvende oplysningerne til egne formål og må kun behandle dem på vegne af Visma FirstAgenda til varetagelse af vores formål med behandlingen, fx fremsendelse af et nyhedsbrev du har skrevet dig op til.

Formålet med indhentning og behandling af information

Visma FirstAgendas formål med behandlingen af dine oplysninger er at kunne identificere dig og at kunne servicere dig bedst muligt som besøgende på vores hjemmeside, som potentiel samarbejdspartner, som eventuel ansat, eller på anden vis alt afhængig af årsagen til at du har valgt at interagerer med Visma FirstAgenda.

Visma FirstAgenda foretager ingen automatiske afgørelser i vores behandling af dine personoplysninger. 

Dine rettigheder

Som bruger af Visma FirstAgenda har du naturligvis alle de rettigheder, som gældende lovgivning tilskriver dig. Det vil sige du har ret til at blive informeret om, hvilken personoplysninger Visma FirstAgenda behandler vedrørende dig, samt kræve sådanne oplysninger rettet slettet, eller udleveret.

Såfremt behandling af personoplysninger er baseret på samtykke, kan dette ændres eller tilbagekaldes ved at kontakte os direkte på dataprivacy@firstagenda.com, eller ved at følge anvisninger herom i e-mails modtaget fra Visma FirstAgenda i henhold til samtykket.

Klage

Er du på nogen måde utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, beklages dette på forhånd, og vi stiller os til rådighed i forhold til at løse en sådan eventuel utilfredshed. Dette sker bedst ved at sende en klage til os på dataprivacy@firstagenda.com, som vi vil behandle hurtigst muligt.

Udover muligheden for at rette henvendelse direkte til FirstAgenda, er du også berettiget til at rette dine eventuelle klage til vores nationale tilsynsmyndighed: Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. For nærmere vejledning i denne klageproces henvises til Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Periode for opbevaring af oplysninger

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige at behandle. Der tages alle rimelige skridt for at sikre, at oplysninger, der er unøjagtige med det formål, hvortil de behandles, slettes eller korrigeres uden ugrundet ophold.

Der er således internt i Visma FirstAgenda indført tidsfrister for sletning eller periodisk gennemgang af data behandlet som dataansvarlig. Sådanne tidsfrister er bl.a. fastsat ud fra oplysningernes karakter og baggrund.

Ændringer

Vi forbeholdes ret til at opdatere og ændre denne politik. Den seneste version vil til enhver tid være tilgængelig på vores side. Nederst i dokumentet er datoen for versionen af persondatapolitikken anført. Såfremt du ikke læser denne politik direkte på vores hjemmeside, anbefales det at tjekke politikkens datooplysning med datoen på privatlivspolitikken på vores hjemmeside. Hvis der foretages ændringer i vores behandling af personoplysninger, giver vi dig også besked i form af en synlig meddelelse på vores hjemmeside.