Hur kan vi hjälpa?

Vad kan jag ändra i en användarprofil?

Är du administratör eller dagordningsansvarig kan du göra nedanstående ändringar i en användarprofil. Som slutanvändare eller mötesdeltagare kan du även själv rätta i din profil. Du måste bland annat själv se till att din privata e-post och ditt mobilnummer är aktuella.

Rätta kontaktuppgifter

Du kan ändra för- och efternamn, arbets-epost och mobilnummer. Den privata e-postadressen måste rättas av användaren själv eller av FirstAgenda-supporten.

ändring av användarnamn

Du kan ändra en användares användarnamn genom att radera det befintliga användarnamnet. Om det önskade användarnamnet är upptaget måste du välja ett annat. Kom ihåg att klicka på Spara efter att du har valt ett nytt användarnamn. När användarnamnet är ändrat måste slutanvändaren klicka på Glömt lösenord innan han/hon loggar in med det nya användarnamnet. 

TIlLDELa RäTTIGHEtER

Under Rättigheter kan du i egenskap av dagordningsansvarig ansluta en användare till de beredningar du själv är ansvarig för. En administratör kan lägga till användaren till alla beredningar. Rättigheten som administratör kan endast tilldelas av en användare som själv är administratör.

Som dagordningsansvarig kan du dessutom ge användaren rätt att läsa och anteckna i ännu ej släppta dagordningar. Det är praktiskt om en mötesdeltagare behöver läsa igenom och godkänna en dagordning innan den slutligen släpps.

Få tillgång till "övriga beredningar"

Om inte annat anges har en användare tillgång till alla öppna beredningar. Men om statusen står på Off framför Kan se övriga beredningar kommer användaren endast kunna se de beredningar som vederbörande är medlem i. Det kan vara användbart om en extern rådgivare deltar i en beredning men inte får se vad som försiggår i organisationens övriga beredningar.

Få inloggningsstatus för en Användare

Se efter om användaren har blivit spärrad (vilket sker ifall användaren har överskridit antalet tillåtna inloggningsförsök) och ta reda på om användaren behöver byta lösenord nästa gång han/hon loggar in. Den sistnämnda statusen får användaren om tidsfristen för lösenordsbyte har löpt ut. Antalet tillåtna inloggningsförsök och antalet dagar innan lösenord ska bytas är inställningar som görs på organisationsnivå av administratören..
Dessutom kan du se antal misslyckade inloggningsförsök.

SKICKA INBJUDAN IGEN, skicka nytt lösenord och se sms

Se om en användare har utnyttjat sin inbjudan till Prepare - och skicka inbjudan igen om den har gått förlorad för användaren.
Du kan också generera ett nytt lösenord till användaren och se vilken SMS-kod användaren i så fall ska ange. Det är bra att kunna upplysa användaren om SMS-koden ifall han/hon av någon anledning inte får SMS-koden på sin mobil.

Få AVISERINGAR från Prepare

Bestäm huruvida användaren ska få aviseringar om::

  • släpp av dagordning/protokoll
  • delade kommentarer
  • status om att dagordning/protokoll är färdiga att släppas (endast aktuellt när användaren är dagordningsansvarig i beredningar med integration)

Inaktivera EN Användare

Du inaktiverar en användare genom att sätta skjutknappen på Off under Inställningar på användarens profil. Om du inaktiverar en användare kommer vederbörande inte längre kunna se dagordningar eller protokoll i din organisation. Om du återaktiverar användaren måste du komma ihåg att lägga till vederbörande till de rätta beredningarna igen. Den återaktiverade användaren kommer alltid att kunna se de öppna beredningarna i en organisation.
Du hittar inaktiva användare genom att klicka på länken Visa inaktiva användare, vilken är placerad högst upp till höger på användarlistan under Användare.

Hvor godt besvarede denne artikel dit spørgsmål?